SPIE Русский Українська English            VK
   

Методологія наукових досліджень [Текст]: навч. посіб. / В. С. Антонюк, Л. Г. Полонський, В. І. Аверченков, Ю. А. Малахов. -К.: НТУУ «КПІ», 2015. - 276 с. - Бібліогр.: с. 254-262. - 300 пр. ISBN 978-966-622-684-9

Висвітлено теоретичні засади методології наукової творчості, методи наукового пізнання та інформаційного пошуку під час проведення наукового дослідження. Показано важливість науки і наукових досліджень, висвітлено питання технології виконання наукового дослідження студентами і молодими науковцями, підготовки атестаційної магістерської робота, а також сформульовано вимоги й основні правила її написання та захисту.
Охарактеризовано особливості дисертаційного дослідження та надано рекомендації з організації праці молодих учених. Розкрито методику написання, оформлення й захисту дисертацій на здобуття освітньо-наукових ступенів доктора філософії та доктора наук.
Для студентів-магістрантів, аспірантів, докторантів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться основами методології наукових досліджень.

Завантажити...